شرایط و قوانین استفاده از سرویس ها

شرایط و قوانین استفاده از سرویس ها :

این توافقنامه و قرارداد با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کاربر به صراحت اعلام می دارد که تمامی این توافقنامه را به طور کامل مطالعه نموده و با پرداخت مبلغ فاکتور و يا عضويت در سايت تبیان هاستینگ ، خريدار مواد توافقنامه و ضوابط تبیان هاستینگ را پذيرفته و نيازي به اخذ امضاء از خريدار وجود ندارد. و وی تنها یک نسخه از این شرایط و قوانین چاپ نموده و نزد خود نگهداری می نماید .

– کاربر موظف است که کليه مواد توافقنامه ، ضوابط تبیان هاستینگ و قوانين جمهوری اسلامی ايران را رعايت نمايد. درصورت عدم رعايت ، شرکت حق قطع سرويس به صورت موقت يا دائم و پيگرد قانونی و دريافت خسارت از خريدار را دارد و خريدار موظف به جبران کليه خسارات و هزينه وارده بر تبیان هاستینگ می باشد همچنين هيچ وجهی بابت فسخ سرويس و يا ايام باقيمانده سرويس يا خسارت وارده به خريدار متخلف ، پرداخت نخواهد شد .

– خريداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرويس تهيه شده می باشند همچنين می بايست به حقوق ساير خريداران تبیان هاستینگ احترام بگذارند. تبیان هاستینگ حق تعليق يا قطع دائم سرويس خريداران که به صورت خواسته يا ناخواسته موجب اختلال در سرويس ساير خريداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد . ضمنا خريدار حق هيچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت .

– به غير از آن دسته از قوانين که مستقيما به نحوه استفاده از سرويس برمی گردد که با پايان سرويس به پايان می رسد. بندهای ديگر قوانين پابرجا بوده و خريدار همواره موظف به رعايت قوانين عمومی وحقوقی تبیان هاستینگ خواهد بود.

– کليه مسئوليتهای عدم استفاده صحيح از سرويس خريداری شده با خريدار می باشد و تبیان هاستینگ تنها مسئول ارائه سرويس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های ميزبانی خود می باشد .

هویت :

– در مورد خريداران با هويت شخص حقوقی ، يک نفر نماينده تام الاختيار در پرتال کاربران معرفی می گردد . اين نماينده نسبت به سرويس تهيه شده همانند خود شخص حقوقی اختيار تام دارد . وظيفه اعلام کتبی نماينده جديد در آينده بر عهده خريدار بوده و تبیان هاستینگ در صورت عدم دريافت اعلام کتبی مسئوليتی نسبت به حقوق و عملکرد مالکيتی ومسئوليتی خريدار نخواهد داشت .

– خريدار اذعان می نمايد که کليه اطلاعات هويتی ارائه شده و آدرسها و شماره تماس و امثالهم صحيح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران مي کوشد . تبیان هاستینگ حق دارد هر زمان که نياز به کنترل اين اطلاعات داشته تصوير برابر اصل کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی براي اشخاص حقيقی و درخواست شخص حقوقی همراه با کپی روزنامه رسمی آخرين تغييرات ، اين اطلاعات را از خريدار دريافت نمايد . تبیان هاستینگ حق دارد تا تکميل اطلاعات صحيح و مستند نسبت به تعليق سرويس اقدام نمايد . ضمنا عواقب اعلام ناصحيح اطلاعات مستقيما بر عهده خريدار خواهد بود. تبیان هاستینگ مسئوليتی در قبال کنترل صحت امضاﺀ خريداران و نمايندگان آنها ندارد .

– مالکيت سرويس و کليه مسئوليتها و حقوق مرتبط با آن ، بر عهده خريدار و يا نماينده خريدار هر يک به تنهائی می باشد .

– در صورتيکه به درخواست مشتری و در راستای کاهش هزينه و يا بهبود کيفی خدمات نگهداری و تمديد ، به جای مشخصات خريدار مشخصات شرکت ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکيت و کليه حقوق و مسئوليتهای قانونی بر عهده خريدار خواهد بود .

نحوه ارتباط طرفين با هم

– روش ارتباطی مستند تبیان هاستینگ با خريدار ، آدرس ايميل خريدار و پاسخ به درخواست های پرتال پشتيبانی که حساب کاربری وی در پرتال کاربران ثبت شده است ، خواهد بود .

– روش ارتباطی مستند خريدار با تبیان هاستینگ ، ثبت درخواست در پرتال پشتيبانی با دريافت شماره پيگيری درخواست و يا ارسال نامه و دريافت رسيد کتبی از تبیان هاستینگ خواهد بود .

– استفاده از ايميل توسط خريدار براي تسهيل انجام کار مقدور بوده ليکن روش مستند در موارد شبهه انگيز برای خريدار محسوب نمي گردد .

تبیان هاستینگ مسئوليتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خريداری که اطلاعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطلاع تبیان هاستینگ نرسانده است ندارد .

تغییرات :

تغييرات توافقنامه : توافقنامه استفاده از خدمات تبیان هاستینگ تابعی است از قوانين جمهوری اسلامی ايران وساير قوانين بين المللی و توافقات مجامع بين المللی ناظر بر سرويسهای قابل ارائه تبیان هاستینگ و از آنجا که اين قوانين و توافقات در سطح کشور و بين الملل به طور آنلاين وماهانه امکان تغيير دارند، تبیان هاستینگ حق تغييرات آتی در توافقنامه را بر خود محفوظ می داند و نسخه توافقنامه بروز شده را از طريق لينک به صفحه توافقنامه در وب سايت تبیان هاستینگ در دسترس عموم خواهد بود. ضمنا تبیان هاستینگ مسئوليتی نسبت به اطلاع رسانی نفر به نفر درخصوص تغييرات احتمالي نداشته وخريدار می بايست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سايت تبیان هاستینگ کنترل نمايد.

تغييرات تعرفه :

– در صورت تغيير تعرفه درحين استفاده از سرويس، خريدار در صورت تمايل به ارتقا در سرويس فعلی خود موظف به رعايت قيمتهای جديد خواهد بود . ليکن خدمات خريداری شده با تعرفه قبلی تا پايان دوره آن ارائه می گردد.

– هزينه هاي کارشناسی نيروی فنی و يا ساير خدماتی که درهنگام استفاده از يک سرويس اوليه خريداری شده مورد نياز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جديد خريدار مي باشد.

– ارتقاﺀ و تنزیل سرويس ميزباني از يک سرويس به سرويس بالاتر یا پایین انجام مي گيرد و هزينه سرویس جدید با توجه به تعداد روز باقیمانده انقضا سرویس فعلی محاسبه می گردد.

– تغييرات تعرفه از طريق وب سايت منعکس شده وخريدار موظف به تبعيت از آن براي سفارشات جديد مي باشد مگر اينکه پيش فاکتور مهلت داري در اختيار باشد که قبل از تغييرات تعرفه براي وي صادر گشته باشد .

تغييرات فنی : تبیان هاستینگ برای بهبود کيفيت خدمات حق انجام تغييرات فنی ، سخت افزاری ، نرم افزاری يا شبکه ای را در سرويسهای ارائه شده دارد . در مورد تغييراتی که سرويس خريدار را تحت تاثير قرار می دهد تبیان هاستینگ موظف است از يک روز تا يک ماه قبل از اعمال تغييرات ، از طريق وب سايت تبیان هاستینگ ، پرتال کاربران و يا ارسال خبر نامه به آدرس Email خريداران اطلاع رسانی نمايد . خريدار موظف است خود را با اين تغييرات سازگار نمايد . هرگاه به دليل موارد ضروری ، تبیان هاستینگ امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد و يا فوريتهای فنی وی را ناچار به اين امر نمايد مسئوليتی برای اطلاع رسانی زمان ونحوه تغييرات نخواهد داشت ضمنا خريدار به تبیان هاستینگ وکالت می دهد تا در زمان مورد نياز در جهت بهبود سطح کيفی سرويس اقدام به انجام فعاليتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرويسهای ميزبانی آن نمايد .

تغييرات مالکيت : تغييرات مالکيت سرويس از طريق درخواست کتبی خريدار يا نماينده وی ويا ارسال ايميل درخواست مذکور از طريق آدرس ايميل موجود در حساب کاربری در پرتال کاربران انجام ميگردد .

تبیان هاستینگ در راستای حفظ حقوق خريداران خود حق دارد مدارک شناسايی متقاضی تغيير مالکيت را جهت احراز هويت وی و انطباق با مشخصات مالک سرويس دريافت دارد .

تبیان هاستینگ می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در مورد موارد مشکوک پيدا نکرده است ، اقدامی براي تغيير مالکيت يک سرويس صورت ندهد .

تحويل خدمات :

نحوه تحويل :

– پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خريدار ، با آماده تحويل شدن سرويس خريداری شده ، مراتب از طريق ايميل مندرج در پروفايل و يا برگه سرويس به خريدار اطلاع داده می شود . عدم دسترسی خريدار به آدرس ايميل مورد نظر مانع تحويل سرويس نمی گردد .

– خريدار در صورتيکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحويل ، ايميل مذکور را دريافت ننمايد موظف است حداکثر ۲ روز پس از پايان زمان تحويل مجاز بصورت کتبی وبا امضا نامه ، مراتب را به بخش فروش تبیان هاستینگ اعلام نمايد .

– در صورت بروز شرايط ويژه فنی ويا محدوديتهایی که تحويل در زمان مقرر آن انجام نشود ، تبیان هاستینگ مجاز به افزايش زمان تحويل سرويس تا ٢ برابر خواهد بود .

– خريدار حق درخواست لغو سرويس خريداري شده تحويل نشده را تا قبل از سپری شدن ٢ برابر زمان تحويل مجاز آن سرويس نخواهد داشت . به عنوان مثال چنانچه زمان تحويل ٧ روز باشد در صورت عدم تحويل ، خريدار تا ١٤ روز مجاز به انصراف از خريد و دريافت وجه پرداختی خود نمی باشد .

تبیان هاستینگ مسئوليتی در قبال عدم تطابق با نياز و يا عدم استفاده خريدار از سرويس خريداري شده وتحويل شده ندارد .

– سرويسهای مرتبط با دامنه ای که توسط تبیان هاستینگ ثبت و يا تمديد نشده اند و نزد ثبت کننده ديگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحويل شده فرض می گردند .

حداکثر زمان تحويل :

– حداکثر زمان تحويل برای سرويسهای تبیان هاستینگ که با عنايت به شرايط عمومی کشور و با فرض بدترين حالات ممکن است به شرح ذيل است . سرور اختصاصی ٧ روز کاری خريد نرم افزار خارجی ٧ روز کاری ثبت دامنه ٢ روز کاری سرويس ميزبانی ٢ روز کاری خدمات طراحی پوسته و وب سايت بسته به زمان اعلام شده در فاکتور يا قرارداد

– در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعريف شده ، مشتری موظف به اعلام کتبی با امضا ذيل نامه به بخش فروش تبیان هاستینگ و دريافت رسيد ارسال می باشد .

– پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبور کنترل پانل آن به خريدار ، بدليل سلب امکان نظارتی از تبیان هاستینگ ، تبیان هاستینگ هيچ مسئوليتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت .

– در مورد ثبت دامين هاي ir که می بايست توسط پژوهشگاه دانشهای بنيادی تاييد و فعال گردد با توجه به اينکه به طور کلی تبیان هاستینگ کنترلی در زمان تاييد دامين نداشته و همچنين به دليل نقص در مدارک يا مشخصات ممکن است مدت زمان تاييد دامين به طول انجامد ، زمان رزرو اوليه دامين مبنای تحويل قرار می گيرد .

تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغايرت سرويس ارائه شده به خريدار با مشخصات سرويس ، خريدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ فاکتور به تبیان هاستینگ اعلام نموده و تبیان هاستینگ موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غير اينصورت مسئوليت تبیان هاستینگ صرفا محدود به اصلاح سرويس پس از تاريخ اعلام خريدار و فقط تا پايان زمان سرويس مندرج در فاکتور می باشد و زمان سرويس دهی افزايشی نخواهد يافت .

امنيت و محرمانگی :

– به طور کلی محيط اينترنت به همان ميزان ساير محيط های ارتباطی مانند پست ، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنيت دارد . در کليه اين محيطها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند . به همين دليل ضمن آنکه تبیان هاستینگ تمام تلاش خود را برای ايجاد محيطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نمايد ، با اين حال از جانب احتياط از خريداران می خواهد که هميشه ارتباطات آنلاين اينترنتی خود را نا امن فرض نمايند . تبیان هاستینگ هيچ گونه مسئوليتی در رابطه با امنيت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود با جاهای ديگر را نمی پذيرد .

تبیان هاستینگ با تدابير امنيتی خود مسئول حفظ امنيت پايه سرويس های خود می باشد .

تبیان هاستینگ مسئوليتی نسبت به ضعف ايمنی ناشی ازنرم افزارها ، application ها و يا برنامه های مورد استفاده خريدار ندارد .

تبیان هاستینگ مسئوليتی نسبت به امنيت تبادل داده ما بين خريدار وسرورهای خود ندارد .

تبیان هاستینگ مسئوليتی نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور سرويسهای خريدار ، توسط اشخاص ثالث ندارد .

تبیان هاستینگ موظف به رعايت محرمانگی کليه داده ها و نرم افزارهای موجود در سرويس خريدار می باشد و همچنين آنرا در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد .

تبیان هاستینگ تلاش خود را برای حصول بالاترين سطح امنيت ممکن برای حساب آنلاين خريداران انجام می دهد از اينرو تبیان هاستینگ نسبت به اموری که در حيطه مسئوليت خريدار از لحاظ نگهداری امنيت حساب خود می باشد مسووليتی ندارد .

– در صورت نیاز مشتری جهت برطرف کردن مشکلات نرم افزاری و امنیتی application تبیان هاستینگ بنا به حجم کار مجاز به دریافت هزینه اضافه جهت رفع عیب نرم ازفزاری مشتری می باشد .

فعاليتهای غير مجاز خريدار :

– تخطی از هر يک از شرايط درج شده در ذيل موجب تعليق سرويس می شود . تبیان هاستینگ تنها تشخيص دهنده تخطی از شرايط مندرج می باشد .

تبیان هاستینگ حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلی و يا اجتناب از سرويس دهی را برای خود محفوظ می دارد .

– زمانی که تبیان هاستینگ از تخطی يک خريدار از شرايط مندرج اطلاع پيدا می کند نسبت به بررسی فنی و يا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در اين زمان ممکن است برای جلوگيری از ادامه تخلف سرويس خريدار به صورت موقت قطع گردد . پس از تکميل بررسی ها تبیان هاستینگ بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی ، تعليق يا قطع سرويس خاطی خواهد بود همچنين تبیان هاستینگ در صورت لزوم حق پيگرد قانونی شکايت و اخذ خسارت از متخلف را نيز برای خود محفوظ می دارد .

– هر گونه عملی که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانين جاری کشور ايران يا کشور محل قرارگيری سرورها خلاف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب می گردد . تبیان هاستینگ هيچگونه وجهی به خريدار متخلف از شرايط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود . همچنين خريدار متخلف مسئول جبران کليه خسارات مادی و معنوی وارده به تبیان هاستینگ ، ساير مشتريان تبیان هاستینگ و يا دیتاسنتر سرويس مورد نظر خواهد بود :

– استفاده از نرم افزارهای بدون رعايت حق کپی رايت ايران و بين المللی . نصب و يا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد .

– ارسال يا اجرای فايلهای اجرایی مانند فايلهایی با پسوند exe , com , bat , vbs و امثالهم و در صورت وجود اين فايلها بدون اخطار از فضای خريدار حذف می شود و با خريدار بر طبق ضوابط برخورد می گردد . خريدار مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ويروسها و يا سورس هایی که موجب آلودگی يا پايين آمدن امنيت سرور گردد نمی باشد .

– استفاده از برنامه های ضعيف نگارشی که موجب نفوذ به سرويس و ساير سرويسهای ديگر تبیان هاستینگ و ساير خريداران گردد .

– وجود فايلهای حاوی ويروس عمدا و يا سهوا در فضای سرويس مورد خريداری

خبرنامه ، ایمیلهای گروهی ، ایمیلهای تبلیغاتی و اسپم :

– ارسال هرزنامه ( Spam ) عمدا ويا سهوا ( ملاک ، گزارش Spam cop يا سايتهای مشابه و يا بررسی تيم فنی تبیان هاستینگ می باشد ) حتی اگر از سرويس ميل سرويس دهنده ثالثی استفاده شده باشد .

– ارسال ايميل حداکثر ۵۰ ايميل در ساعت مجاز می باشد . ارسال ايميل بصورت گروهی و تعداد بالا به هر صورت و شکل ممکن ممنوع است . ملاک ایمیل گروهی شباهت ٢ ایمیل خواهد بود .

– در صورت ارسال اسپم سرویس به مدت ٢٤ و حداکثر یک هفته مسدود خواهد ماند .

– راه اندازی mail server Open relay

– گزارش فنی تبیان هاستینگ و يا دیتاسنتر که سرور ميزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغاير قانون تبیان هاستینگ .

عدم رعايت قانون جرائم رايانه ای جمهوری اسلامی ايران ( خريدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد اين قانون می باشد ) .

– انجام فعاليتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات تبیان هاستینگ به خريدار و يا ساير خريداران گردد .

– انجام IRC بر روی کلیه سرویسهای تبیان هاستینگ اکیداً ممنوع بوده و تبیان هاستینگ ضمن قطع سرویس متخلف ، حق پیگرد قانونی را برای خود محفوظ می‌دارد .

– استفاده از سرويس جهت ايجاد اختلال و يا نفوذ در سيستمهای اشخاص ثالث .

– عدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته در هر سرويس

مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه :

در صورت بروز چنين مسائلی تبیان هاستینگ حق پيگرد قانونی و شکايت از متخلف به مراجع قانونی را محفوظ می دارد . نمونه هایی از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل می شود :

دسترسی يا استفاده غير مجاز از داده ها ، سيستم يا شبكه ، از جمله هر گونه تلاش برای جستجو ، اسكن يا آزمايش آسيب پذيری يك سيستم يا شبكه ، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر ، ميزبان يا شبكه ، شامل : تلاش برای دسترسی به اطلاعات نامه های الكترونيكی ، تلاش عامدانه برای پر كردن فضای يك سيستم ، تلاش برای تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و …

محتوا :

– سرويسهای تبیان هاستینگ می بايست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد . انتقال ، نگهداری يا انتشار هر گونه اطلاعات يا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد يا مستقيما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است . اين مورد می تواند شامل موارد زير باشد ( البته محدود به موارد زير نيست ( قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رايت بدون مجوز استفاده غير مجاز از علائم و اسامی تجاری ديگران استفاده غير مجاز از لوگو های ديگران هرگونه تخلف از قانون جرايم رايانه ای ايران  اهانت به هر شخص ، گروه ، سازمان ، قوم يا کشور انتشار اکاذيب عليه ديگران کلاه برداری های اينترنتی و هرگونه عاملی که موجب فريب بازديدکنندگان شود سايتهای فعال در زمينه HYIP و يا داراي سيستم هرمی فروش يا تبليغ هرگونه کالا يا خدمات غير مجاز طبق قوانين جاری ايران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد سايتهای مرتبط يا حامی گروههای شناخته شده تروريست بين المللی استفاده از سرويس های تبیان هاستینگ برای نگهداری ، ارسال ، نمايش ، انتقال ، تبليغ يا هر عمل مشابه بر روي داده های مرتبط با مسائل جنسی و غير اخلاقی به هر شکل

– مسئوليت محتوای درج شده در سرويس تامين شدۀ خريدار و يا متصل به دامنه خريداری شده از تبیان هاستینگ تماما بر عهده خريدار است . اين مسئوليت شامل موارد تخلف عمد وسهو و يا مواردی که توسط اشخاص ثالث نيز انجام می پذيرد خواهد بود .

– در صورت عدم رعايت قانون جرائم رايانه ای جبران کليه خسارات و هزينه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر تبیان هاستینگ در پاسخگوئی به مراجع ذيصلاح بر عهده خريدار خواهد بود .

تبیان هاستینگ برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرويسها واقامه دعوا و ارائه اطلاعات خريدار که محتوای مجرمانه در سرويس خود و يا در سرويس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نمايد .

فضا و پهنای باند بدون محدودیت

فضای بدون محدودیت میزبانی وب :

– راه اندازی هرگونه آپلودسنتر یا دانلودسنتر از قبیل دانلود سنتر عکس , موسیقی , فیلم برای عموم بر روی سرور های هاست اشتراکی به صورتی که تعداد درخواست ها و کانکشن ها بیش از حد مجاز باشد ممنوع است و در صورت مشاهده بدون اطلاع قبلی اکانت معلق خواهد شد . برای راه اندازی چنین سرویس هایی شما می بایست از هاست مخصوص دانلود یا سرور های مجازی استفاده کنید .

پلان های ارائه شده فقط برای میزبانی سایت شما میباشند و شما نمیتوانید از پلان هاست اشتراکی به عنوان Backup Server یا File Server به منظور نگهداری فایل استفاده نمایید .

پهنای باند نامحدود :

پشتيبانی :

– ارائه خدمات پشتيبانی در تبیان هاستینگ بر مبنای پرتال پشتيبانی وبه صورت ٢٤ ساعته و هفت روز هفته می باشد . ضمنا به درخواستهايی که از طريق ايميل ، و يا تلفن اعلام گردد نيز رسيدگی می شود . خدمات پشتيبانی از طريق تلفن در ساعات و روزهای کاری ٩ الی ۱۳ , ۱۷ الی ۲۴  چهارشنبه  ٩ الی ١٤ در روزهای پنج شنبه انجام می گردد .

– نحوه ارتباط مستند خريدار برای درخواستهای گارانتی و پشتيبانی بايد از طريق پرتال پشتيبانی باشد که زمان دقيق ارسال درخواست، زمان دقيق رسيدگی و هويت خريد مشخص باشد .

– عدم رضايت از خدمات بخش پشتيبانی و فنی می بايست به سرعت (ظرف ٢٤ ساعت) از زمان وقوع به واحد شکايات و يا دفتر مديريت از طريق پرتال پشتيبانی اعلام گردد .

– سرويس ها و رويه عمومی تبیان هاستینگ بر اساس استاندارد فنی بين المللی و مصالح تبیان هاستینگ تعريف شده و برای خريدار خاص غير قابل تفکيک و تغيير است وخريدار موظف است بررسی لازم خود را قبل از خريد سرويس بعمل آورده باشد .

تبیان هاستینگ مسئوليتی در قبال عدم تطابق سرويس خريداری شده با نياز مشتری ندارد .

تبیان هاستینگ نسبت به نصب و عملياتی شدن نرم افزارهائی را که مورد تائيد بخش فنی نمی باشد مسووليتی ندارد .

– ميزان مسئوليت تبیان هاستینگ در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غير مستقيم وارد بر خريدار در استفاده از سرويس و يا اطلاعات خريدار محدود به بند خسارات اين قانون خواهد بود .

– حداکثر زمان پاسخگویی به تیکت ها و درخواست های پشتیبانی ٢٤ ساعت پس از ثبت آن می باشد . درخواست ها و مشکلاتی که نیاز به بررسی بیشتر و پیگیری داشته باشد حداکثر طی ٧ روز پاسخ داده خواهند شد .

خسارت و رفع مسئوليت

– خدمات تبیان هاستینگ به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هيچگونه گارانتی صريح و ضمنی شامل آنها نمی گردد . ضمنا هيچگونه ضمانتی مانند مطابق نياز خريدار بودن ، بی عيب بودن ، عدم قطعی ، امنيت و … ارائه نمی شود. تبیان هاستینگ هيچگونه خسارتی بابت عملکرد سرويس خود به هر نحو نمی پردازد . تبیان هاستینگ تحت هيچ شرايطی مسئول حوادث احتمالی ( مانند از دست رفتن داده ها روی سرور ) نخواهد بود .

– سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خريدار برای هريک از انواع سرويسها حداکثر معادل هزينه پرداختی آن سرويس توسط خريدار بوده و تبیان هاستینگ هيچگونه مسئوليتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر اين مبلغ نخواهد داشت .

اخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ چهارشنبه ۰۳:۵۰ PM

 

تبیان هاستینگ می تواند این قرارداد را در هر زمان که بخواهد ویراییش کند و کاربر موظف است که هر وقت یکبار به سایت مراجعه کرده و قوانین را مطالعه کند تاریخ اخرین بروزرسانی قوانین درج شده است