شرایط و قوانین استفاده ازسرویس ها

شرایط و قوانین استفاده ازسرویس ها :

این توافقنامه و قرارداد با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کاربر به صراحت اعلام می دارد که تمامی این توافقنامه را به طور کامل مطالعه نموده و با پرداخت مبلغ فاکتور و يا عضويت در سايت تبیان هاستینگ ، خريدار مواد توافقنامه و ضوابط تبیان هاستینگ را پذيرفته و نيازي به اخذ امضاء از خريدار وجود ندارد. و وی تنها یک نسخه از این شرایط و قوانین چاپ نموده و نزد خود نگهداری می نماید.

– کاربر موظف است که کليه مواد توافقنامه، ضوابط تبیان هاستینگ و قوانين جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايد. درصورت عدم رعايت، شرکت حق قطع سرويس به صورت موقت يا دائم و پيگرد قانوني ودريافت خسارت از خريدار را دارد و خريدار موظف به جبران کليه خسارات و هزينه وارده بر تبیان هاستینگ مي باشد همچنين هيچ وجهي بابت فسخ سرويس و يا ايام باقيمانده سرويس يا خسارت وارده به خريدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

– خريداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرويس تهيه شده مي باشند همچنين مي بايست به حقوق ساير خريداران تبیان هاستینگ احترام بگذارند. تبیان هاستینگ حق تعليق يا قطع دائم سرويس خريداران که به صورت خواسته يا ناخواسته موجب اختلال در سرويس ساير خريداران مي گردد را براي خود محفوظ مي دارد. ضمنا خريدار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

– به غير از آن دسته از قوانين که مستقيما به نحوه استفاده از سرويس برمي گردد که با پايان سرويس به پايان مي رسد. بندهاي ديگر قوانين پابرجا بوده وخريدار همواره موظف به رعايت قوانين عمومي وحقوقي تبیان هاستینگ خواهد بود.

– کليه مسئوليتهاي عدم استفاده صحيح از سرويس خريداري شده با خريدار مي باشد و تبیان هاستینگ تنها مسئول ارائه سرويس استاندارد و بر اساس تعهدات فني اعلام شده در بسته هاي ميزباني خود مي باشد.

هویت :

– در مورد خريداران با هويت شخص حقوقي، يک نفر نماينده تام الاختيار در پرتال کاربران معرفي مي گردد. اين نماينده نسبت به سرويس تهيه شده همانند خود شخص حقوقي اختيار تام دارد. وظيفه اعلام کتبي نماينده جديد در آينده بر عهده خريدار بوده و تبیان هاستینگ در صورت عدم دريافت اعلام کتبي مسئوليتي نسبت به حقوق وعملکرد مالکيتي ومسئوليتي خريدار نخواهد داشت .

– خريدار اذعان مي نمايد که کليه اطلاعات هويتي ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحيح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران مي کوشد. تبیان هاستینگ حق دارد هر زمان که نياز به کنترل اين اطلاعات داشته تصوير برابر اصل کپي شناسنامه ،کپي کارت ملي براي اشخاص حقيقي و درخواست شخص حقوقي همراه با کپي روزنامه رسمي آخرين تغييرات، اين اطلاعات را از خريدار دريافت نمايد. تبیان هاستینگ حق دارد تا تکميل اطلاعات صحيح و مستند نسبت به تعليق سرويس اقدام نمايد. ضمنا عواقب اعلام ناصحيح اطلاعات مستقيما بر عهده خريدار خواهد بود. تبیان هاستینگ مسئوليتي در قبال کنترل صحت امضاﺀ خريداران و نمايندگان آنها ندارد.

– مالکيت سرويس و کليه مسئوليتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خريدار ويا نماينده خريدار هريک به تنهائي مي باشد.

– در صورتيکه به درخواست مشتري و در راستاي کاهش هزينه ويا بهبود کيفي خدمات نگهداري و تمديد، به جاي مشخصات خريدار مشخصات شرکت ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد همچنان مالکيت و کليه حقوق و مسئوليتهاي قانوني بر عهده خريدار خواهد بود.

نحوه ارتباط طرفين با هم

– روش ارتباطي مستند تبیان هاستینگ با خريدار، آدرس ايميل خريدار و پاسخ به درخواست های پرتال پشتيباني که حساب کاربري وي در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

– روش ارتباطي مستند خريدار با تبیان هاستینگ ، ثبت درخواست در پرتال پشتيباني با دريافت شماره پيگيري درخواست و يا ارسال نامه و دريافت رسيد کتبي از تبیان هاستینگ خواهد بود.

– استفاده از ايميل توسط خريدار براي تسهيل انجام کار مقدور بوده ليکن روش مستند در موارد شبهه انگيزبراي خريدار محسوب نمي گردد.

تبیان هاستینگ مسئوليتي نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خريداري که اطلاعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطلاع تبیان هاستینگ نرسانده است ندارد.

تغییرات :

تغييرات توافقنامه : توافقنامه استفاده از خدمات تبیان هاستینگ تابعي است از قوانين جمهوري اسلامي ايران وساير قوانين بين المللي و توافقات مجامع بين المللي ناظر بر سرويسهاي قابل ارائه تبیان هاستینگ و از آنجا که اين قوانين و توافقات در سطح کشور و بين الملل به طور آنلاين وماهانه امکان تغيير دارند، تبیان هاستینگ حق تغييرات آتي در توافقنامه را بر خود محفوظ مي داند و نسخه توافقنامه بروز شده را از طريق لينک به صفحه توافقنامه در وب سايت تبیان هاستینگ در دسترس عموم خواهد بود. ضمنا تبیان هاستینگ مسئوليتي نسبت به اطلاع رساني نفر به نفر درخصوص تغييرات احتمالي نداشته وخريدار مي بايست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سايت تبیان هاستینگ  کنترل نمايد.

تغييرات تعرفه :

– در صورت تغيير تعرفه درحين استفاده از سرويس، خريدار در صورت تمايل به ارتقا در سرويس فعلي خود موظف به رعايت قيمتهاي جديد خواهد بود . ليکن خدمات خريداري شده با تعرفه قبلي تا پايان دوره آن ارائه مي گردد.

– هزينه هاي کارشناسي نيروي فني و يا ساير خدماتي که درهنگام استفاده از يک سرويس اوليه خريداري شده مورد نياز واقع مي گردد تابع تعرفه روز درخواست جديد خريدار مي باشد.

– ارتقاﺀ و تنزیل سرويس ميزباني از يک سرويس به سرويس بالاتر یا پایین انجام مي گيرد و هزينه سرویس جدید با توجه به تعداد روز باقیمانده انقضا سرویس فعلی محاسبه می گردد.

– تغييرات تعرفه از طريق وب سايت منعکس شده وخريدار موظف به تبعيت از آن براي سفارشات جديد مي باشد مگر اينکه پيش فاکتور مهلت داري در اختيار باشد که قبل از تغييرات تعرفه براي وي صادر گشته باشد .

تغييرات فني : تبیان هاستینگ براي بهبود کيفيت خدمات حق انجام تغييرات فني، سخت افزاري، نرم افزاري يا شبکه اي را در سرويسهاي ارائه شده دارد. در مورد تغييراتي که سرويس خريدار را تحت تاثير قرار مي دهد تبیان هاستینگ موظف است از يک روز تا يک ماه قبل از اعمال تغييرات ، از طريق وب سايت تبیان هاستینگ ، پرتال کاربران و يا ارسال خبر نامه به آدرس Email خريداران اطلاع رساني نمايد. خريدار موظف است خود را با اين تغييرات سازگار نمايد. هرگاه به دليل موارد ضروري، تبیان هاستینگ امکان اطلاع رساني را از دست بدهد ويا فوريتهاي فني وي را ناچار به اين امر نمايد مسئوليتي براي اطلاع رساني زمان ونحوه تغييرات نخواهد داشت ضمناخريدار به تبیان هاستینگ وکالت مي دهد تا درزمان مورد نياز در جهت بهبود سطح کيفي سرويس اقدام به انجام فعاليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري روي سرورهاي اختصاصي و سرويسهاي ميزباني آن نمايد.

تغييرات مالکيت: تغييرات مالکيت سرويس از طريق درخواست کتبي خريدار يا نماينده وي ويا ارسال ايميل درخواست مذکور از طريق آدرس ايميل موجود در حساب کاربري در پرتال کاربران انجام ميگردد.

تبیان هاستینگ در راستاي حفظ حقوق خريداران خود حق دارد مدارک شناسايي متقاضي تغيير مالکيت را جهت احراز هويت وي و انطباق با مشخصات مالک سرويس دريافت دارد.

تبیان هاستینگ مي تواند تا زماني که اطلاعات کافي در مورد موارد مشکوک پيدا نکرده است، اقدامي براي تغيير مالکيت يک سرويس صورت ندهد.

تحويل خدمات :

نحوه تحويل :

– پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خريدار، با آماده تحويل شدن سرويس خريداري شده، مراتب از طريق ايميل مندرج در پروفايل ويا برگه سرويس به خريدار اطلاع داده مي شود. عدم دسترسي خريدار به آدرس ايميل مورد نظر مانع تحويل سرويس نمي گردد.

– خريدار در صورتيکه در بازه زماني حداکثر زمان تحويل، ايميل مذکوررا دريافت ننمايد موظف است حداکثر ٢روز پس از پايان زمان تحويل مجاز بصورت کتبي وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش تبیان هاستینگ اعلام نمايد.

– در صورت بروز شرايط ويژه فني ويا محدوديتهايي که تحويل در زمان مقرر آن انجام نشود، تبیان هاستینگ مجاز به افزايش زمان تحويل سرويس تا ٢ برابر خواهد بود.

– خريدار حق درخواست لغو سرويس خريداري شده تحويل نشده را تا قبل از سپري شدن ٢ برابر زمان تحويل مجاز آن سرويس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحويل ٧ روز باشد در صورت عدم تحويل، خريدار تا ١٤ روز مجاز به انصراف از خريد و دريافت وجه پرداختي خود نمي باشد.

تبیان هاستینگ مسئوليتي در قبال عدم تطابق با نياز و يا عدم استفاده خريدار از سرويس خريداري شده وتحويل شده ندارد.

– سرويسهاي مرتبط با دامنه اي که توسط تبیان هاستینگ ثبت ويا تمديد نشده اند ونزد ثبت کننده ديگري مي باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحويل شده فرض مي گردند.

حداکثر زمان تحويل :

– حداکثر زمان تحويل براي سرويسهاي تبیان هاستینگ که با عنايت به شرايط عمومي کشور و با فرض بدترين حالات ممکن است به شرح ذيل است . · سرور اختصاصي ٧ روز کاري · خريد نرم افزار خارجي ٧ روز کاري · ثبت دامنه ٢روز کاري · سرويس ميزباني ٢روز کاري · خدمات طراحي پوسته و وب سايت بسته به زمان اعلام شده در فاکتور يا قرارداد

– در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعريف شده، مشتري موظف به اعلام کتبي با امضا ذيل نامه به بخش فروش تبیان هاستینگ و دريافت رسيد ارسال مي باشد.

– پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به خريدار، بدليل سلب امکان نظارتي از تبیان هاستینگ ، تبیان هاستینگ هيچ مسئوليتي نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

– در مورد ثبت دامين هاي ir که مي بايست توسط پژوهشگاه دانشهاي بنيادي تاييد و فعال گردد با توجه به اينکه به طور کلي تبیان هاستینگ کنترلي در زمان تاييد دامين نداشته و همچنين به دليل نقص در مدارک يا مشخصات ممکن است مدت زمان تاييد دامين به طول انجامد، زمان رزرو اوليه دامين مبناي تحويل قرار مي گيرد.

تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغايرت سرويس ارائه شده به خريدار با مشخصات سرويس، خريدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ فاکتور به تبیان هاستینگ اعلام نموده و تبیان هاستینگ موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غير اينصورت مسئوليت تبیان هاستینگ صرفا محدود به اصلاح سرويس پس از تاريخ اعلام خريدار و فقط تا پايان زمان سرويس مندرج در فاکتور مي باشد وزمان سرويس دهي افزايشي نخواهد يافت.

امنيت و محرمانگي :

– به طور کلي محيط اينترنت به همان ميزان ساير محيط هاي ارتباطي مانند پست، دورنگار و تلفن براي انتقال اطلاعات محرمانه امنيت دارد. در کليه اين محيطها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه تبیان هاستینگ تمام تلاش خود را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه مي نمايد، با اين حال از جانب احتياط از خريداران مي خواهد که هميشه ارتباطات آنلاين اينترنتي خود را نا امن فرض نمايند. تبیان هاستینگ هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهاي خود با جاهاي ديگر را نمي پذيرد.

تبیان هاستینگ با تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امنيت پايه سرويس هاي خود مي باشد.

تبیان هاستینگ مسئوليتي نسبت به ضعف ايمني ناشي ازنرم افزارها، application ها ويا برنامه هاي مورد استفاده خريدار ندارد.

تبیان هاستینگ مسئوليتي نسبت به امنيت تبادل داده ما بين خريدار وسرورهاي خود ندارد.

تبیان هاستینگ مسئوليتي نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور سرويسهاي خريدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.

تبیان هاستینگ موظف به رعايت محرمانگي کليه داده ها و نرم افزارهاي موجود در سرويس خريدار مي باشد و همچنين آنرا در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

تبیان هاستینگ تلاش خود را براي حصول بالاترين سطح امنيت ممکن براي حساب آنلاين خريداران انجام مي دهد از اينرو بهتا هاست نسبت به اموري که در حيطه مسئوليت خريدار از لحاظ نگهداري امنيت حساب خود مي باشد مسووليتي ندارد.

– در صورت نیاز مشتری جهت برطرف کردن مشکلات نرم افزاری و امنیتی application تبیان هاستینگ بنا به حجم کار مجاز به دریافت هزینه اضافه جهت رفع عیب نرم ازفزاری مشتری می باشد.

فعاليتهاي غير مجاز خريدار :

– تخطي از هر يک از شرايط درج شده در ذيل موجب تعليق سرويس مي شود. تبیان هاستینگ تنها تشخيص دهنده تخطي از شرايط مندرج مي باشد.

تبیان هاستینگ حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلي و يا اجتناب از سرويس دهي را براي خود محفوظ مي دارد.

– زماني که تبیان هاستینگ از تخطي يک خريدار از شرايط مندرج اطلاع پيدا مي کند نسبت به بررسي فني و يا حقوقي موضوع اقدام خواهد کرد در اين زمان ممکن است براي جلوگيري از ادامه تخلف سرويس خريدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکميل بررسي ها تبیان هاستینگ بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازي، تعليق يا قطع سرويس خاطي خواهد بود همچنين تبیان هاستینگ در صورت لزوم حق پيگرد قانوني شکايت و اخذ خسارت از متخلف را نيز براي خود محفوظ مي دارد.

– هر گونه عملي که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولي از نظر قوانين جاري کشور ايران يا کشور محل قرارگيري سرورها خلاف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب مي گردد. تبیان هاستینگ هيچگونه وجهي به خريدار متخلف از شرايط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعاي خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. همچنين خريدار متخلف مسئول جبران کليه خسارات مادي و معنوي وارده به تبیان هاستینگ ، ساير مشتريان تبیان هاستینگ و يا دیتاسنتر سرويس مورد نظر خواهد بود :

– استفاده از نرم افزارهاي بدون رعايت حق کپي رايت ايران و بين المللي. · نصب ويا استفاده برنامه اي که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد .

– ارسال يا اجراي فايلهاي اجرايي مانند فايلهايي با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود اين فايلها بدون اخطار از فضاي خريدار حذف مي شود و با خريدار بر طبق ضوابط برخورد مي گردد · خريدار مجاز به استفاده از کدهاي مخرب مانند انواع ويروسها و يا سورس هايي که موجب آلودگي يا پايين آمدن امنيت سرور گردد نمي باشد.

– استفاده از برنامه هاي ضعيف نگارشي که موجب نفوذ به سرويس و ساير سرويسهاي ديگر تبیان هاستینگ و ساير خريداران گردد.

– وجود فايلهاي حاوي ويروس عمدا و يا سهوا در فضاي سرويس مورد خريداري

خبرنامه، ایمیلهای گروهی، ایمیلهای تبلیغاتی و اسپم :

– ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ويا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop يا سايتهاي مشابه و يا بررسي تيم فني تبیان هاستینگ مي باشد) حتي اگر از سرويس ميل سرويس دهنده ثالثي استفاده شده باشد.

– ارسال ايميل حداکثر ۵۰ ايميل در ساعت مجاز مي باشد. ارسال ايميل بصورت گروهي و تعداد بالا به هر صورت و شکل ممکن ممنوع است . ملاک ایمیل گروهی شباهت ٢ ایمیل خواهد بود .

– در صورت ارسال اسپم سرویس به مدت ٢٤ و حداکثر یک هفته مسدود خواهد ماند.

– راه اندازي mail server Open relay

– گزارش فني تبیان هاستینگ و يا دیتاسنتر که سرور ميزباني در آن مي باشد نسبت به انجام اعمال مغاير قانون تبیان هاستینگ .

عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جمهوري اسلامي ايران (خريدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد اين قانون مي باشد).

– انجام فعاليتهايي که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات تبیان هاستینگ به خريدار و يا ساير خريداران گردد.

– انجام IRC بر روی کلیه سرویسهای تبیان هاستینگ اکیداً ممنوع بوده و تبیان هاستینگ ضمن قطع سرویس متخلف، حق پیگرد قانونی را برای خود محفوظ می‌دارد.

– استفاده از سرويس جهت ايجاد اختلال و يا نفوذ در سيستمهاي اشخاص ثالث.

– عدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته در هر سرويس

مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه:

در صورت بروز چنين مسائلي تبیان هاستینگ حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود:

دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و …

محتوا :

– سرويسهاي تبیان هاستینگ مي بايست در جهت مقاصد قانوني استفاده گردد. انتقال، نگهداري يا انتشار هر گونه اطلاعات يا داده که مخالف هر قانون اجرايي باشد يا مستقيما به تخلف از قانون خاصي کمک کند ممنوع است. اين مورد مي تواند شامل موارد زير باشد (البته محدود به موارد زير نيست( · قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپي رايت بدون مجوز · استفاده غير مجاز از علائم و اسامي تجاري ديگران · استفاده غير مجاز از لوگو هاي ديگران · هرگونه تخلف از قانون جرايم رايانه اي ايران · اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور · انتشار اکاذيب عليه ديگران · کلاه برداري هاي اينترنتي و هرگونه عاملي که موجب فريب بازديدکنندگان شود · سايتهاي فعال در زمينه HYIP ويا داراي سيستم هرمي · فروش يا تبليغ هرگونه کالا يا خدمات غير مجاز طبق قوانين جاري ايران و کشوري که سرورها در آن قرار دارد · سايتهاي مرتبط يا حامي گروههاي شناخته شده تروريست بين المللي · استفاده از سرويس هاي تبیان هاستینگ براي نگهداري، ارسال، نمايش، انتقال، تبليغ يا هر عمل مشابه بر روي داده هاي مرتبط با مسائل جنسي و غير اخلاقي به هر شکل

– مسئوليت محتواي درج شده در سرويس تامين شدۀ خريدار و يا متصل به دامنه خريداري شده از تبیان هاستینگ تماما بر عهده خريدار است . اين مسئوليت شامل موارد تخلف عمد وسهو و يا مواردي که توسط اشخاص ثالث نيز انجام مي پذيرد خواهد بود.

– در صورت عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جبران کليه خسارات وهزينه هاي مادي ومعنوي کلي وجزئي وارد بر تبیان هاستینگ در پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح بر عهده خريدار خواهد بود.

تبیان هاستینگ برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرويسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خريدار که محتواي مجرمانه در سرويس خود و يا در سرويس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائي اقدام نمايد.

فضا و پهنای باند بدون محدودیت

فضای بدون محدودیت میزبانی وب :

– راه اندازی هرگونه آپلود سنتر یا دانلود سنتر از قبیل دانلود سنتر عکس , موسیقی , فیلم برای عموم بر روی سرور های هاست اشتراکی به صورتی که تعداد درخواست ها و کانکشن ها بیش از حد مجاز باشد ممنوع است و در صورت مشاهده بدون اطلاع قبلی اکانت معلق خواهد شد. برای راه اندازی چنین سرویس هایی شما می بایست از هاست مخصوص دانلود یا سرور های مجازی استفاده کنید.

پلان های ارائه شده فقط برای میزبانی سایت شما میباشند و شما نمیتوانید از پلان هاست اشتراکی به عنوان Backup Server یا File Server به منظور نگهداری فایل استفاده نمایید.

پهنای باند نامحدود :

پشتيباني :

– ارائه خدمات پشتيباني در تبیان هاستینگ بر مبناي پرتال پشتيباني وبه صورت ٢٤ ساعته وهفت روز هفته مي باشد. ضمنا به درخواستهايي که از طريق ايميل، ويا تلفن اعلام گردد نيز رسيدگي مي شود. خدمات پشتيباني از طريق تلفن در ساعات و روزهاي کاري ٩ الي ۱۳ , ۱۷ الی ۲۴  چهارشنبه  ٩ الي ١٤ در روزهاي پنج شنبه انجام مي گردد.

– نحوه ارتباط مستند خريدار براي درخواستهاي گارانتي و پشتيباني بايد از طريق پرتال پشتيباني باشد که زمان دقيق ارسال درخواست، زمان دقيق رسيدگي وهويت خريد مشخص باشد.

– عدم رضايت از خدمات بخش پشتيباني و فني مي بايست به سرعت (ظرف ٢٤ ساعت) از زمان وقوع به واحد شکايات و يا دفتر مديريت از طريق پرتال پشتيباني اعلام گردد.

– سرويس ها و رويه عمومي تبیان هاستینگ بر اساس استاندارد فني بين المللي و مصالح تبیان هاستینگ تعريف شده و براي خريدار خاص غير قابل تفکيک و تغيير است وخريدار موظف است بررسي لازم خود را قبل از خريد سرويس بعمل آورده باشد.

تبیان هاستینگ مسئوليتي در قبال عدم تطابق سرويس خريداري شده با نياز مشتري ندارد.

تبیان هاستینگ نسبت به نصب و عملياتي شدن نرم افزارهائي را که مورد تائيد بخش فني نمي باشد مسووليتي ندارد.

– ميزان مسئوليت تبیان هاستینگ در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غير مستقيم وارد بر خريدار در استفاده از سرويس و يا اطلاعات خريدار محدود به بند خسارات اين قانون خواهد بود.

– حداکثر زمان پاسخگویی به تیکت ها و درخواست های پشتیبانی ٢٤ ساعت پس از ثبت آن می باشد . درخواست ها و مشکلاتی که نیاز به بررسی بیشتر و پیگیری داشته باشد حداکثر طی ٧ روز پاسخ داده خواهند شد .

خسارت و رفع مسئوليت

– خدمات تبیان هاستینگ به همان شکلي که هستند ارائه مي شوند و هيچگونه گارانتي صريح و ضمني شامل آنها نمي گردد. ضمنا هيچگونه ضمانتي مانند مطابق نياز خريدار بودن، بي عيب بودن، عدم قطعي، امنيت و … ارائه نمي شود. تبیان هاستینگ هيچگونه خسارتي بابت عملکرد سرويس خود به هر نحو نمي پردازد. تبیان هاستینگ تحت هيچ شرايطي مسئول حوادث احتمالي (مانند از دست رفتن داده ها روي سرور) نخواهد بود.

– سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خريدار براي هريک از انواع سرويسها حداکثر معادل هزينه پرداختي آن سرويس توسط خريدار بوده و تبیان هاستینگ هيچگونه مسئوليتي در قبال جبران خساراتي مازاد بر اين مبلغ نخواهد داشت.

کلام اخر

با تشکر از شما

مدیریت تبیان هاستینگ » محمد جهانشاهی

پشتیبانی نلفنی » ۰۹۳۷۷۴۸۹۳۲۰